Playcast

Открытка (плейкаст) «КАРАЧАЕВЦЫ»

lu09 , 5 января 2007 года, 0:10


КАРАЧАЕВЦЫ КАРАЧАЕВЦЫ

Минги тауну мен да жыргъа салалсам,
Аны махтап, Семен улун хорласам,
Мен болурем халкъны закий шайыры -
Ёмюрлеге тие турлукъ хайыры.
Алай манга аллай фахму, айт, къайда?
Закийлик да, фахму да - Къарачайда!
Къарачайды акъылманланы жери,
Хурмет берген дунияны игилери.
Нартла журту, нартла бийи - Къарачай!
Анамы да аппа юйю - Къарачай!
Адамынгы, тауну, сууну тансыкълай,
Жерни, кёкню кёзюм бла ийнакълай,
Эркеленип, къучагъымы жаяма.
Къууаннгандан, солуууму тыяма.
Таш басханча, терслик башдан басханда,
Къара тангла зорлукълада атханда,
Тыш жерледе къалмагьанлай жутулуп,
Ол жаханим отларындан къутулуп, -
Не насыпды бюгюн сени кёргеним,
Ташларынга къолум бла тийгеним!
Не хычыуун кырдыгынгы мылысы,
Манга къууанч - сабийинги хылиси.
Биз бир халкъбыз, аны неди айтыуу?
Тилибиз да къалай ариу, татыулу,
Шукур, шукур, жап-жангыдан ачылды.
Бу жерледе алтын урлукъ чачылды.
Кёремисе, этебиз татлы ушакъ,
Шайырларынг ачалла манга къучакъ.
От жагъангда отунг жарыкъ жанады,
Черекледе ичер сууунг барады,
Тауларынг да - ёхтем, жарыкъ, кёк - чууакъ,
Гюлле чагъа, атлар жер да жумушакъ.
Жашла, къызла, тёрлерингде да къартла,
Бешикледе ышаргъан къагьанакъла.
Мен да баланг, мен аладан бириме.
Кючюм жетсе, аллай махтау берирме -
Акъылманла юлгюлеге салырча,
Минги тау да ол махтаудан жарырча.
Ким биледи, келир аллай заман да -
Махтар кибик бизни иги, аман да.


Звук:Динислам Дудов-Мы карачаевцы К себе
Изображение: Айбазов Альберт
Текст:Зумакъулланы Танзиля